JAARVERGADERING 2024 KBO-REUSEL

    

Op dinsdag 5 maart 2024 was onze jaarlijkse algemene vergadering waarin het bestuur aan haar leden verantwoording aflegt over de activiteiten en tevens een  financieel verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar.
De vergadering werd door ruim 140 leden bijgewoond.

De voorzitter opende de vergadering en verzocht uit eerbied en respect voor al onze overledenen (53 in het afgelopen jaar) om een moment van stilte in acht te nemen.
De notulen van de ALV in maart 2023 hebben enkele weken in D’n Aachterûm ter inzage gelegen.
Er zijn geen reacties, aan of opmerkingen zowel schriftelijk als mondeling kenbaar gemaakt.
Vandaar dat wij deze notulen ALV 2023 in een bestuursvergadering vastgesteld hebben.

Onze secretaris Jan Bles las het jaarverslag 2023 voor.
Hierna gaf de penningmeester Gerard Swaanen een duidelijk financieel verslag over het jaar 2023 waarna de kascommissie, Wim Couwenberg en Toon Schellekens, de vergadering voorstelde om het bestuur decharge voor het financiële beleid te verlenen.
Aldus geschiede.

Na de pauze met koffie en vlaai volgde een humoristisch optreden van tonprater “Ciske van super Drieka” (Frans Bevers uit Oirschot). 
Frans is een zeer ervaren kletser in de ton.
Met hem was het meteen “dikke lol & vette pret”.
Vol enthousiasme vloog hij erin en dat werkte heel aanstekelijk.
Met zijn vlotte vertelkunst reeg hij de grappen en klinkklare klets aan elkaar en nam iedereen mee langs allerlei kolderieke situaties waarin hij ook de aanwezigen betrok.
Na de vele lachsalvo’s en uitbundig applaus werd de vergadering vervolgd met een aantal mededelingen door de voorzitter en met de bestuurswijzigingen, gepaard gaande met verkiezing van de nieuwe bestuursleden.

Gerard Swaanen en Henny Lauwers waren aftredend en opnieuw herkiesbaar en werden door de aanwezige leden herkozen als bestuurslid.
Jan Gerritsen heeft te kennen gegeven om af te treden als bestuurslid.
Gust Lathouwers trad na 13 jaren af als bestuurslid waarvan hij de laatste 7 jaar als voorzitter actief was.

Als vervanger van Jan Gerritsen werd Toos van Limpt-Mariën gekozen als bestuurslid.
Arnold Hilhorst werd gekozen als nieuwe voorzitter van onze vereniging en neemt dus het stokje over van Gust Lathouwers.
Alle bestuursleden en overige leden waren zeer tevreden en verheugd dat, na een lange zoektocht naar bestuursleden, er alsnog 2 personen waren die zich hiervoor aangemeld en beschikbaar gesteld hebben zodat we over een volledig bestuur (8 personen) kunnen beschikken.

Na de rondvraag, waarvan geen gebruik gemaakt werd, is er onder het genot van een aangeboden drankje, een hartelijk welkom aan de nieuwe bestuursleden uitgesproken en werd er met een dankwoord en een presentje afscheid genomen van de aftredende bestuursleden.
Hierna werd de jaarvergadering 2024 afgesloten en konden wij terugkijken op een geslaagde en een met de nodige humor doorspekte jaarvergadering

Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de notulen van deze vergadering.

 

Gezien het feit dat aan onze activiteiten jaarlijks in totaal door meer dan 40.000 personen wordt deelgenomen, en/of in den Aachterûm bezocht worden, blijkt dat de KBO Reusel niet meer weg te denken is en een grote sociale rol vertolkt in ons gezellig Kempisch dorp  aan de grens.

Wij danken Frans Bevers voor zijn optreden en natuurlijk al onze vrijwilligers voor het welslagen van deze jaarvergadering

Het bestuur KBO Reusel.

Onderstaand een korte foto-impressie van deze jaarvergadering.

klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.
Ga met het pijltje ← links boven in de werkbalk terug naar de pagina