INFORMATIE AVOND Palliatieve Terminale Zorg

Als vervolg op onze voorlichtingsavond van 13 maart 2023 met als onderwerp Proactieve Zorgplanning, was er op maandag 25 september in D’n Aachterûm een informatie avond over een onderwerp wat we liefst zo ver mogelijk willen wegdrukken nl. over de laatste levensfase.
Hier krijgt iedereen toch eens mee te maken als je ouder wordt en/of wanneer je slecht nieuws krijgt van je huisarts of specialisten.
Thuis sterven is de wens van veel mensen zodra het einde van het leven in zicht komt.
Thuis sterven is afscheid nemen in je eigen omgeving en in de nabijheid van geliefden en familie.
Een belangrijke vraag daarbij is hoe je ervoor kunt zorgen dat de dagelijkse zorg en organisatie niet alle aandacht opeist.
En hoe voorkom je dat de direct betrokkenen niet overbelast raken en het niet meer volhouden.

“Welke ondersteuning is er in de laatste fase van je leven??”

Tijdens deze avond vertelden huisarts dr. Hendriks en medewerkers van Zuidzorg en Buurtzorg m.b.v. een PowerPoint presentatie over wat hun taak is in de begeleiding en de mogelijkheden van palliatieve terminale thuiszorg.

Palliatieve zorg is de zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
De palliatieve fase begint als genezing niet (meer) mogelijk is of als het levenseinde door kwetsbaarheid in zicht komt.
Het doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a.:
Advance Care Planning: Nadenken, praten en vastleggen van uw behandel- levenswensen om in uw laatste levensfase de juiste zorg te krijgen.
    Zoals b.v. wel of niet reanimeren – wilsverklaring – wel of niet opname in ziekenhuis / verpleging
Euthanasieverzoek (=wens bij ondraaglijk uitzichtloos lijden / SCEN-arts / uitvoering)
Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase met het doel onbehandelbaar lijden te verlichten.
    (Medische beslissing – Levensverwachting < 1-2 weken)
Palliatieve zorg
    De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden.  
    Zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten.
    De centrale zorgverlener (vaak huisarts) coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit.

Ook gingen zij natuurlijk uitgebreid in op de vragen van de aanwezigen.

Na de pauze waren Maria Heesterbeek coördinator VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) van  Cordaad Welzijn en 2 vrijwilligers aanwezig die ingingen op de mogelijkheden van vrijwillige inzet thuis.
Het belangrijkste doel van Cordaad Welzijn is om er voor te zorgen dat mensen op diverse fronten zoveel mogelijk in de samenleving kunnen blijven meedoen.
Een van de aangeboden diensten is: Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg om de (naaste) familieleden / mantelzorgers te ontlasten en een aantal uren van de begeleiding op zich te nemen.
Een prettige bijkomstigheid is dat deze dienst gratis verleend wordt.
De 2 vrijwilligers Thea en Jeanne vertelden over hun praktijk ervaringen bij de begeleiding in de laatste fase.

Bij de aanvang van deze avond stelde Anouk Verbeek zich voor als sociaal werker bij Cordaad Welzijn en ging verder in op haar taken. Zoals:
Contact met de inwoners van Reusel-De Mierden,
Signalen opvangen en doorverwijzen indien nodig,
Contact onderhouden met organisaties / initiatieven / automaatje en de gemeente.

Het is goed wanneer de mensen die achterblijven weten wat de wensen zijn, als partners van elkaar weten wat ze willen en dat we weten wat de (on)mogelijkheden in deze fase van het leven zijn die we kunnen inschakelen.
Daarom is het aan te bevelen om de wensen en behoeften van u, uw partner en kinderen, in kaart te brengen en eventueel vast te leggen

Dat dit onderwerp ons, senioren van Reusel, aanspreekt blijkt wel uit het grote aantal (ruim 140) bezoekers op deze avond.
Wij als KBO-bestuur willen onze dank uitspreken aan huisarts dr. Hendriks, de medewerksters Zuidzorg en Buurtzorg, de vrijwilligers Thea en Jeanne van Cordaad Welzijn, Anouk Verbeek, Maria Heesterbeek voor de zeer duidelijke en informatieve uitleg.
Ook een dankwoord aan Ans Verdonschot voor de begeleiding van deze avond.

Tevens een dankwoord aan Cordaad – Welzijn voor de prettige samenwerking waardoor deze avond tot stand is gekomen en al onze vrijwilligers die deze avond mede mogelijk gemaakt hebben.

Bestuur KBO-Reusel

Onderstaand een korte foto-impressie van deze voorlichtingsavond.

klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.
Ga met het pijltje ← links boven in de werkbalk terug naar de pagina